لینک فایل تحقیق در مورد فاضلاب

تحقیق در مورد فاضلاب
کلمات کلیدی:تاریخچة تصفیة فاضلاب,اهداف تصفیة فاضلاب,مراحل تصفیة فاضلاب,ملاحظات كلی در طراحی تصفیه خانه های فاضلاب شهری ,تعیین مقدار جریان فاضلاب شهری,جزئیات تصفیه خانه فاضلاب شهری,دفع فاضلاب تصفیه شده,آشنایی با انواع فاصلاب,انواع فاضلاب ,فاضلاب خانگی,فاضلاب صنعتی,فاضلاب سطحی,مشخصه های كلی فاضلاب,فاضلاب شهری,خواص فاضلاب شهری,آلودگی فاضلاب,روشها

دانلود تحقیق فاضلاب

این محصول در قالب فایل word و در 163 صفحه تهیه و تنظیم شده است

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

فصل اول -كلیات
1-1-تاریخچة تصفیة فاضلاب
1-2-اهداف تصفیة فاضلاب
1-3-مراحل تصفیة فاضلاب
1-4-ملاحظات كلی در طراحی تصفیه خانه های فاضلاب شهری
1-4-1-موقعیت تصفیه خانه
1-4-2-طراحی
1-4-2-1-نوع تصفیه
1-4-2-2-تعیین مقدار جریان فاضلاب شهری
1-4-2-3-جزئیات تصفیه خانه فاضلاب شهری
1-4-3-دفع فاضلاب تصفیه شده
1-4-4-تسهیلات ضروری

فصل دوم-آشنایی با انواع فاصلاب
2-1-انواع فاضلاب
2-1-1-فاضلاب خانگی
2-1-2-فاضلاب صنعتی
2-1-3-جریان نفوذی-ورودی
2-1-4-فاضلاب سطحی
2-2-مشخصه های كلی فاضلاب

فصل سوم-فاضلاب شهری
3-1-كلیات
3-2-خواص فاضلاب شهری
3-3-آلودگی فاضلاب
3-4-روشهای تعیین درجة آلودگی فاضلاب
3-4-1-تعیین مقدار بی-او-دی(BOD)
3-4-2- تعیین مقدار سی – او – دی(COD)
3-4-3- تعیین مقدار تی – او – سی (TOC)
3-4-4- تعیین مقدار مواد معلق در فاضلاب(S.S)
3-4-5- تعیین اكسیژن محلول(DO)

فصل چهارم – اصول كلی تصفیه فاضلاب
4-1- كلیات
4-2- تصفیه مكانیكی یا فیزیكی فاضلاب
4-2-1- صاف كردن فاضلاب
4-2-2- ته نشین كردن مواد معلق
4-2-3- شناور سازی مواد معلق
4-3- تصفیه زیستی یا بیولوژیكی فاضلاب
4-3-1- تصفیه بیولوژیكی – هوازی
4-3-2- تصفیه بیولوژیكی – بی هوازی
4-4- تصفیة شیمیایی
4-4-1- استفاده از مواد شیمیایی برای تأثیر روی مواد خارجی محلول در فاضلاب
4-4-2- استفاده از مواد شیمیایی برای تأثیر روی مواد خارجی نامحلول در فاضلاب
4-4-3 گند زدائی

فصل پنجم- تصفیه خود به خودی(طبیعی) فاضلاب شهری
5-1-كلیات
5-2- وارد نمودن فاضلاب شهری به رودخانه ها
5-3- وارد نمودن فاضلاب شهری به دریاها
5-4- پخش فاضلاب شهری در زمین
5-4-1- پخش فاضلاب شهری در سطح زمین
5-4-2- پخش فاضلاب در شیارها
5-4-3- پخش فاضلاب توسط شبكة زیر زمینی
5-5- وارد نمودن فاضلاب در چاه
5-6- دریاچه های تصفیة فاضلاب
5-6-1- انواع دریاچه های تصفیه فاضلاب

فصل ششم- تصفیة تصفیه خانه ای فاضلاب(تصفیة مصنوعی)
6-1- كلیات
6-2- ایستگاه پمپاژ ورودی فاضلاب
6-3- آشغالگر
6-4- حوض دانه گیر(ماسه گیر)
6-4-1- حوضهای دانه گیر كم عمق
6-4-2- حوضهای دانه گیر گود
6-5 —استخرهای ته نشینی نخستین
6-5-2- استخرهای ته نشینی مستطیل
6-5-3- استخرهای ته نشینی بدون لجنروب مكانیكی
6-6- یكانهای تصفیة زیستی
6-6-1- صافی های چكنده
6-6-2- استخر هوادهی یا روش استفاده از لجن فعال
6-6-2-1- محاسبه استخرهای هوادهی
6-6-2-2- انواع بارگذاری بر استخرهای هوادهی
6-7—استخرهای ته نشینی نهائی
6-8- حوض كلرزنی
6-9- استخر غلیظ كنندة لجن
4-10- تأسیسات هضم لجن
6-10-1- هضم هوازی لجن
6-10-2- هضم بی هوازی لجن
6-11- تاسیسات خشك كردن لجن
6-11-1- بسترهای لجن خشك كن
6-11-2- دریاچه ها یا گودالهای خشك كنندة لجن
6-11-3- روشهای مكانیكی خشك كردن لجن
6-11-4- روشهای گرمایشی خشك كردن لجن

فصل هفتم :بررسی حذف نیتروژن در تصفیه خانه های فاضلاب شهری
7-1-جداسازی مواد مغذی
7-2- روشهای حذف مواد مغذی از فاضلاب شهری
7-3- فرایند های بیولوژیكی حذف نیتروژن از فاضلاب شهری
7-4- انواع فرایندهای بیولوژیكی حذف نیتروژن در تصفیه خانه های فاضلاب شهری
7-4-1- نیتریفیكاسیون (شوره سازی)
7-4-1-1- سنتیك نیتریفیكاسیون
7-4-1-2- محدود شدن نیتریفیكاسیون
7-4-1-3- نیتریفیكاسیون لجن فعال ناپیوسته (BAS )
7-4-2- دی نیتریفیكاسیون
7-5- فرایندهای بیولوژیكی حذف نیتروژن از فاضلاب شهری
7-5-1- فرایند های لجن منفرد (تك لجنی)
7-5-2- فرایندهای لجن دوگانه (دو لجنی)
7-6- ملاحظات طراحی راكتور هوازی – غیر هوازی برای حذف بیولوژیكی نیتروژن
7-6-1-میزان (SDNR ) در تانك (حوضچه ) غیر هوازی
7-6-2- طراحی فرایند هوازی – غیر هوازی( Step – Feed )
7-6-3- طراحی فرایند هوادهی متناوب
7-6-4- دی نیتریفیكاسیون Postanoxic
7-6-5- فرایند SBR حذف نیتروژن
7-7- نمونه فرایند های كاربردی جهت حذف بیولوژیكی نیتروژن
7-7-1-فرایند (LE)
7-7-2-فرایند (MLE)
7-7-3-فرایند (Step – feed)
7-7-4-فرایند( NitroxTM )
7-7-5-فرایند(Wuhrman )
7-7-6-فرایند( Bardenpho )

فصل هشتم: بررسی حذف فسفر در تصفیه خانه های فاضلاب شهری
8-1- حذف شیمیایی فسفر
8-2- حذف بیولوژیكی فسفر
8-3- نمونه فرایندهای كاربردی جهت حذف بیولوژیكی فسفر در تصفیه خانه های فاضلاب شهری

فصل نهم – روابط ریاضی مربوط به حذف نیتروژن و فسفر از فاضلاب شهری
9-1- كلیات
9-2- مشخصات عملیاتی فاضلاب شهری مورد بررسی
9-2-1- اطلاعات مربوط به فا ضلاب شهر زاهدان
9-2-2-غلظت های فاضلاب خروجی از سیستم (BNR )
9-2-3-ضریب كنماتیك (جنبشی) فاضلاب شهری
9-2-4- مفروضات عملیاتی
9-3-محاسبه حجم ناحیة بی هوازی (Vanaerobic )
9-4-محاسبة حجم ناحیه غیر هوازی (Vanoxic ) برای فرایند دی نیتریفیكاسیون
9-5-محاسبة زمان انجام فرایند نیتریفیكاسیون
9-6-محاسبه غلظت نیتروژن آمونیاكی ( ) در فاضلاب خروجی از BNR
9-7-محاسبة BOD5 مصرفی جهت دینیتریفیكاسیون
9-8- محاسبة ضریب بارگذاری مؤثر در حذف BOD5
9-9- محاسبة میزان رشد لجن بوجود آمده توسط فرایند نیتریفیكاسیون در ناحیة هوازی(PXN)
9-10- محاسبة زمان توقف هیدولیكی (HRT) در ناحیة هوازی
9-11-محاسبة حجم ناحیه هوازی(Vaerobic)
9-12- محاسبة مقدار لجن فعال دفعی (WAS)
9-13- محاسبة مقدار كل نیتروژن (TN) ، در WAS
9-14- محاسبه مقدار كل فسفر در لجن فعال دفعی
9-15- تخمین مقادیر لجن برگشتی
9-16- محاسبة مقدار احیای در فرایند دی نیتریفیكاسیون
9-17- محاسبة جریان برگشتی در ناحیه غیر هوازی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش:پرسشنامه مدیریت دانش,پرسشنامه,مدیریت دانش

پاورپوینت فشار روانی یا استرس چیست:پاورپوینت فشار روانی یا استرس چیست,دانلود پاورپوینت فشار روانی یا استرس چیست,دانلود فشار روانی یا استرس چیست,فشار روانی یا استرس چیست,استرس,پاورپوینت استرس,دانلود,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود روانشناسی,دانلود پاورپوینت روانشناسی,تحقیق فشار روانی یا استرس چیست,دانلود تحقیق فشار روانی یا استرس چیست,پروژه فشار روانی یا استرس چیست,د

پاورپوینت معرفی فیلیپ جانسون و آثارش:دانلود پاورپوینت معرفی فیلیپ جانسون و آثارش,معرفی فیلیپ جانسون و آثارش,آشنایی با معماران جهانی,معمار و منتقد امریکایی فیلیپ جانسون,پاورپوینت فرانک لوید رایت و آثارش,بیوگرافی فیلیپ جانسون,آثار فیلیپ جانسون,معماری فولدینگ,آشنایی با معماران خارجی

اندازه گیری سختی آب:اندازه گیری سختی آب,اندازه گیری سختی آب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودنظم دهی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودنظم دهی ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,خودنظم دهی ,خودنظم بخش ,پیشینه تحقیق خودنظم دهی ,مبانی نظری خودنظم دهی ,تعریف خودنظم دهی ,تاریخچه خودنظم دهی

سنتز، شناسایی کمپلکسهای جدید دارویی از گالیم، قلع و تیتانیم و مطالعات کلینیکی تعدادی از آنها در درمان برخی رده های سلولهای سرطانی:سنتز,شناسایی, کمپلکسهای دارویی ,گالیم, قلع , تیتانیم , مطالعات کلینیکی,درمان ,سلولهای سرطانی, آپوپتوز, آزمون MTT,ضد­سرطان,پروژه,پایان نامه ,تحقیق,مقاله ,پژوهش,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه ,دانلود تحقیق,دانلود مقاله ,دانلود پژوهش

ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی:ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی ,مقاله ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی ,دانلود مقاله ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی ,تثبیت جریانهای نقدی آتی ,جریانهای نقدی آتی

پاورپوینت بررسی بلانچینگ:پاورپوینت بررسی بلانچینگ,بررسی بلانچینگ,پاورپوینت بلانچینگ,بلانچینگ,بلانچینگ در صنایع غذایی,تحقیق درمورد بلانچینگ,دانلود مقاله بررسی بلانچینگ,تعریف بلانچینگ,مزایای بلانچینگ,عوامل موثر بر زمان بلانچینگ, بلانچینگ با آب داغ,بلانچینگ با بخار آب,آزمون کفایت عمل بلانچینگ

پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت مشهود ( استاندارد حسابداری شماره 11 ):حسابداری دارایی های ثابت مشهود,پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت مشهود,دانلود پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت مشهود,پاورپوینت حسابداری,دانلود پاورپوینت حسابداری,استاندارد حسابداری,پاورپوینت استاندارد حسابداری,دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری

پاورپوینت نقد بنای مسجد جامع عتیق قزوین:پاورپوینت نقد بنای مسجد جامع عتیق قزوین,نقد بنای مسجد جامع عتیق قزوین,مسجد جامع عتیق قزوین,پاورپوینت ,نقد بنای ,مسجد,جامع عتیق ,قزوین